EN TH

MBK ชั้น 4 (Lock 4B-18) ตรงข้าม studio 7 ใกล้ร้านขายขนมเบื้อง Tel 081-655-6554

open 10.30 - 20.00

หน้าแรก > บริการซ่อมและดูแล Apple > บริการซ่อม Macbook / i-Phone / i-Pad

บริการซ่อม Macbook / i-Phone / i-Pad

บริการ รับซ่อม Macbook/ i phone/ i pad ทางร้านเปิดบริการมานานกว่า 10ปี

 

 

 

 

 

**ทางร้านออก ใบรับซ่อม และ ใบรับประกัน โดยใช้ Email  โปรดใช้ Email ที่ใช้งานได้จริง**

หมายเหตุ : เมื่อทางร้านแจ้งเครื่องซ่อมเสร็จแล้ว โปรดมารับคืน บ้างเคสประกันจะเดินตั้งแต่เครื่องซ่อมเสร็จ.

เงื่อนไขการรับซ่อม

1. โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่จะส่งซ่อมให้ครบตามรายการที่ระบุไว้

2. เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องนำมาใช้เป็นหลักฐานในการรับสินค้าและการรับประกัน

3. โปรดรับสินค้าภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันนัดรับเครื่อวหากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ทางร้านจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาน หรือ สูญหายที่อาจจะเกิดขึ้น

4. การรับประกันงานซ่อม ทางร้านจะรับประกันเฉพาะอาการที่นำมาซ่อมเท่านั้น นอกเหนืออากาจอื่นที่ไม่อยู่ในการรับประกันของร้าน

5. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการแก้ไข รวมทั้งการซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนที่ชำรุด เพื่อให้เครื่อวใช้งานปกติ โดยไม่รับคืนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ชำรุดนั้นๆ

6. การรับประันเฉพาะอาการที่เกิดจากตัวอะไหล่เอง ไม่รวมอุบ้ติเหตุ เช่น หล่น ตกกระแทก

7. ใบรับประกันสูญหาย ถือว่าไม่อยู่ในการรับประกันทางร้าน

8. โปรดตรวจเช็คเครื่อง และ วันรับประกัน ก่อนนำเครื่องออกจากร้าน

 

ระยะเวลา / รับประกัน

1. อะไรแท้ รับประกัน 1 / 3 / 6 เดือน 

2. ระยะเวลาการซ่อมตั้งแต่ 1วัน / 3วัน / 7 วัน / 14วัน / แล้วแต่อาการและความยากง่าย

3. หากซ่อมไม่ได้ ไม่มีค่าเปิดเครื่อง และไม่มีค่าใช้จ่าย

 


 

** งดส่งของไปรษณีย์ทุกวันอาทิตย์ หากสินค้าบรรจุภายในหายหรือเสียหาย เมื่อผู้รับได้รับ ขอให้รีบแจ้งให้ไปรษณีย์ที่นำจ่ายภานใน 24 ชม

เช็คสินค้า เลข Track No. ไปรษณีย์ได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx